Aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot sociālo pedagogu, kas strādā skolās, vajadzības, lai attīstītu mediācijas (sociālā mediatora) prasmes

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

1. Kāda veida konfliktus/problēmas Jūs esat piedzīvojis/-usi skolā (atzīmējiet atbilstošo atbildi)? *

Katru dienu Vienu vai vairākas reizes nedēļā Vienu vai vairākas reizes mēnesī Vienu vai vairākas reizes četros mēnešos
Konfliktsituācijas
Atšķirība starp sociālajiem slāņiem
Nesaskaņas starp skolēniem
Nesaskaņas starp pedagogu un skolēniem
Iebiedēšana studentu vidū
Uzmākšanās studentu vidū
Uzmākšanās pedagogu un skolēnu starpā
Uzmākšanās ģimenē
Vardarbība ģimenē
Cits (norādiet)

Cik daudz laika nedēļā vidēji Jūs tērējat, lai risinātu konfliktsituācijas, kurās ir iesaistīti skolēni (atzīmējiet attiecīgo atbildi)?  *

3. Kas visbiežāk iesaistās konfliktos skolā (atzīmējiet attiecīgo atbildi)? *

Daļēji
Skolēni
Pedagogi un skolēni
Pedagogi
Skolēni un apkalpojošais personāls
Cits (norādiet)

4. Pēc Jūsu domām, vai konflikta situācija var rasties dažādu iemeslu dēļ (atzīmējiet atbilstošo atbildi)?  *

Starp skolēniem Starp skolēnu un pedagogu Starp pedagogiem Starp skolēnu un apkalpojošo personālu
Uzmanības pievēršana
Nepietiekamas komunikācijas prasmes
Vērtēšanas objektivitāte
Konkurence
Atstumtības sajūta
Vēlme būt līderim
Invaliditāte
Viedokļu atšķirība
Ģērbšanās stils
Atšķirīga reliģija
Atšķirīga orientācija
Mācību sasniegumi
Cits (norādiet)

5. Kāda uzvedība ir raksturīga konfliktsituācijās (atzīmējiet atbilstošo atbildi)?  *

Starp skolēniem Starp skolēnu un pedagogu Starp pedagogiem Starp skolēnu un apkalpojošo personālu Starp skolēnu un ģimeni
Kautiņi
Grūstīšanās
Ņirgāšanās
Draudi
Iebiedēšana
Kliegšana
Vajāšana ar SMS īsziņām
Vajāšanas sociālajos tīklos
Kūdīšana
Cits (norādiet)

6. Kas parasti iesaistās konfliktu risināšanas procesā skolā (atzīmējiet atbilstošo atbildi)? *

Vienmēr Bieži Dažreiz Reti Nekad
Klases audzinātājs
Sociālais pedagogs
Skolas administrācija
Komiteja (piemēram, sociāli - pedagoģiskā atbalsta komanda)
Skolēnu parlamenta pārstāvji
Skolas padome
Psihologs
Cits (norādiet)

7. Kādas darbības tiek veiktas skolā, lai samazinātu konfliktsituāciju skaitu (norādiet darbības un atbildīgās personas)? *

Atbilde 1 Atbilde 2 Atbilde 3
Mediācija (sociālā mediācija) vai konfliktu pārvaldība
Individuālais darbs ar skolēniem
Grupu darbs ar skolēniem
Darbs ar vecākiem un skolēniem
Skolotāju un vecāku izglītošana
Mediācija (sociālā mediācija), sniedzot skolēnam daudzpusīgu
palīdzību
Cits (norādiet)

8. Kā parasti tiek atrisināti konflikti skolā (izvērtējiet katru atbilžu variantu)?  *

Starp skolēniem Starp skolēnu un pedagogu Starp pedagogiem Starp skolēnu un apkalpojošo personālu Starp skolēnu un ģimeni
Izvairīšanās (konflikts tiek novērsts un ir paredzams, ka problēma atrisināsies pati no sevis)
Pielāgošanās (problēma netiek atrisināta, un persona pielāgojas esošajai situācijai) 2
Kompromiss (abas puses piekāpjas, lai atrastu risinājumu, kas daļēji apmierina abas puses, tiek parakstīta vienošanās)
Sadarbība (abas puses sadarbojas, lai rastu risinājumu, kas tās apmierinātu; panākta vienošanās bez rakstiskas piekrišanas)
Konkurence (tiek pieprasīts, lai jebkurā gadījumā tiktu apmierinātas intereses; konflikta atrisinājums ir vai nu uzvara, vai zaudējums)
Cits (norādiet)

9. Vai Jūsu skola pilda mediatora (sociālā mediatora) funkciju, risinot konfliktsituācijas (atzīmējiet atbilstošo atbildi)? *

10. Ja Jūsu atbilde ir “Jā”, tad šo funkciju veic (atzīmējiet atbilstošu atbildi):  *

Daļēji
Sociālais pedagogs
Profesionāļu komanda
Sociālais darbinieks
Cits (norādiet)

11. Kas veic mediatora (sociālā mediatora) funkciju Jūsu skolā konfliktu risināšanas situācijās (atzīmējiet atbilstošo atbildi)? *

Daļēji
Skolas vadība
Institūcijas, kas ietekmē izglītības attīstību
Skolēnu vecāki
Sociālais pedagogs
Skolotāji
Cits (norādiet)

12. Vai Jums šķiet, ka Jūsu skolā ir nepieciešams uzlabot mediācijas (sociālas mediācijas) funkciju (atzīmējiet atbilstošo atbildi)?  *

13. Ja Jūsu atbilde ir “Jā”, tad kāda apmācība Jums būtu nepieciešama, lai Jūs spētu veikt mediatora (sociālā mediatora) funkciju (atzīmējiet atbilstošo atbildi)? *

Daļēji
Apmācības par mediācijas (sociālās mediācijas) praktisko pielietojumu (mediācija, lomu spēles u.c.)
Apmācība par mediācijas(sociālās mediācijas) metodēm un situāciju pārvaldību
Apmācība par mediāciju (sociālo mediāciju) sarežģītās situācijās
Cits (norādiet)

14. Pēc jūsu domām, kas būtu jāizglīto par konstruktīviem konfliktu risinājumiem (novērtējiet katru atbilžu variantu)?  *

Daļēji
Skolēni
Pedagogi
Skolēnu vecāki
Citi (norādiet)

15. Kam būtu jāveic konfliktsituāciju risināšanas apmācības (novērtējiet katru atbilžu variantu)? *

Daļēji
Sociālajam pedagogam
Skolotājiem
Skolas administrācijai
Citiem speciālistiem
Profesionāliem sociālajiem mediatoriem
Citiem (norādiet)

16. Kā Jūs domājat, vai ir nepieciešams izstrādāt un īstenot mediācijas (sociālās mediācijas) programmas (atzīmējiet atbilstošo atbildi)? *

17. Kā būtu jāattīsta mediācija (sociālā mediācija) konfliktsituāciju risināšanai skolās (atzīmējiet atbilstošo atbildi)? *

Daļēji
Radot sociālās mediācijas sistēmu
Radot mediācijas (sociālās mediācijas) programmas
Veicot sociālo pedagogu apmācību
Organizējot apmācības un seminārus skolotājiem
Cits (norādiet):

18. Jūs esat: *

19. Jūsu vecums: (gadi) *

20. Jūsu nodarbošanās: *

21. Jūsu izglītība: *

22. Kādu kvalifikāciju Jūs esat ieguvis/-usi (norādiet): *

23. Iestādes juridiskais statuss: *

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides