God./Cien. Bibliotēkas klient!

Lauki, kuri ir atzīmēti ar zvaigznītēm (*), ir obligāti jāaizpilda!

Ievads

Lai pilnveidotu bibliotēkas esošo pakalpojumu kvalitāti un veidotu jaunu uz klientu vajadzībām orientētu piedāvājumu, ir svarīgi uzzināt lietotāju domas par bibliotēkas darba kvalitāti, sniegto pakalpojumu izmantošanu un par nepieciešamību ieviest jaunus pakalpojumus.
Aicinām izteikt savu viedokli, sniedzot atbildes uz mūsu izstrādātās anketas jautājumiem. Aptauja ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

1. Cik ilgi Jūs, esat Kuldīgas Galvenās bibliotēkas lasītājs? Atzīmēt tikai 1 atbildi! *

2. Cik bieži (vidēji) Jūs mēdzat apmeklēt šo bibliotēku? Atzīmēt tikai 1 atbildi! *

3.Kurus no bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem Jūs izmantojat? (Atzīmēt vienu atbildi katrā rindiņā!) *

Ļoti bieži Bieži Reti Ļoti reti Neizmantoju vispār
Grāmatu izsniegšana uz mājām
Žurnālu un avīžu lasīšana
Žurnālu nakts abonements
Grāmatu piegāde no citām bibliotēkām (SBA)
Grāmatu un citu izdevumu rezervēšana klātienē vai pa telefonu
Grāmatu rezervēšana internetā, izmantojot bibliotēkas doto paroli
Konsultācijas e-pakalpojumu izmantošanā
Konsultācijas informācijas meklēšana katalogos un datubāzēs
Individuālās apmācības interneta un datora lietošanā
Brīvpieejas internets
Bezvadu interneta tīkls
Uzziņas
Kopēšana, Drukāšana, skenēšana
Klusās lasītavas izmantošana darbam
Grāmatu nodošana ārpus darba laika (Grāmatu kaste)
Dokumentu iesiešana
Galda spēles kopā ar bērniem
BLC – vieta, kur pavadīt brīvo laiku kopā ar bērniem
Bibliotēka, kā vieta, kur tikties ar draugiem
Bibliotēka – vieta, kur iedzert kafiju un atpūsties
Mākslas izstādes Mākslas namā
Literārie pasākumi, tikšanās ar autoriem
Bibliotēkas telpu noma

4. Lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs esat apmierināts ar piedāvātajiem pakalpojumiem: Atzīmēt vienu atbildi katrā rindiņā! *

Pilnīgi apmierināts Drīzāk apmierināts Drīzāk neapmierināts Pilnīgi neapmierināts Grūti pateikt
Literatūras piedāvājums mācībām, pašizglītībai
Literatūras piedāvājums atpūtai
Žurnālu, avīžu piedāvājums
Tiešsaistes pakalpojumi ( mājas lapa, e-katalogs, rezervēšana)
Interneta pieejamība
Konsultācijas un apmācība IT jomā
Lasītāju apkalpošanas kultūra
Informācijas pieejamība par bibliotēkas pakalpojumiem
Mākslas izstādes Mākslas namā
Uzziņu izpilde

5. Ja esat atzīmējis, ka Jūs neapmierina kāds no pakalpojumiem, tad, lūdzu, norādiet sīkāk, kas Jūs neapmierina. Tas palīdzēs mums šo pakalpojumu uzlabot. *

6. Cik bieži Jūs informācijas meklēšanai izmantojat šādus interneta vidē pieejamus informācijas avotus (katalogi, datubāzes)? (Atzīmēt vienu atbildi katrā rindiņā!) *

Ļoti bieži Bieži Reti Ļoti reti Neizmantoju vispār
www.Letonika.lv
Lursoft Laikrakstu bibliotēka- http://www.lursoft.lv/lv/laikrakstu-biblioteka
Lursoft uzņēmumu datu bāzes - https://www.lursoft.lv/lv/uznemumu-datu-bazes
Kuldīgas bibliotēkas e- katalogs - http://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Kuldīgas bibliotēkas novadpētniecības datubāze - https://kuldiga.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Kuldīgas mantojums - http://www.mantojums.kuldiga.lv/
LNB - http://www.zudusilatvija.lv/
LNB analītikas datu bāze – raksti no avīzēm un žurnāliem
LNB – www.periodika.lv (digitalizētās avīzes)
LNB Skaņu ieraksti - http://audio.lndb.lv/lv/
LNB digitalizētās grāmatas - http://gramatas.lndb.lv/
Britannica - http://library.eb.co.uk/levels
EBSCO e-grāmatas - http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=3526a6a7-08d1-482b-a72b-85e505cdea3c@sessionmgr120&vid=0&tid=2003EB
Cits variants

7.Vai Jūs sekojat bibliotēkas aktivitātēm virtuālajā vidē? (Atzīmējiet vienu atbildi katrā rindiņā!) *

Ļoti bieži Bieži Reti Ļoti reti Nav informācijas
Bibliotēkas mājaslapa - http://biblio.kuldiga.lv/
Bibliotēkas lapa Feisbukā - https://www.facebook.com/KuldigasBiblioteka/
Bibliotēkas lapa draugiem.lv - https://www.draugiem.lv/kuldigasbiblioteka/
Bibliotēkas Twitter konts - https://twitter.com/kuldigasgb/

8.Norādiet, lūdzu, no kurienes Jūs saņemat informāciju par bibliotēkas pasākumiem: (Atzīmējiet visas piemērotās atbildes!) *

9. Lūdzu, uzrakstiet, kādus jaunus pakalpojumus Jūs vēlētos saņemt bibliotēkā tuvāko 3 (trīs) gadu laikā? *

10. Lūdzu, uzrakstiet, ko bibliotēkai būtu jāmaina vai jāuzlabo savā darbībā tuvāko 3 (trīs) gadu laikā? *

Nobeigums

Lūdzam sniegt īsas ziņas par sevi.

Dzimums *

Jūsu vecums *

Jūsu nodarbošanās? *

Pateicamies par piedalīšanos aptaujā!

WebAnketa.com

Bezmaksas anketas izveides