AVALDUS 10. klassi

Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi direktorile.
Lapse 10. klassi vastuvõtmiseks.
NB!
1.Õpilased, kes on saanud 18 aastaseks, täidavad ankeedi ise.
2. Enne avalduse täitmist on vaja tutvuda kooli sisekorra eeskirjaga lütsemi saidil http://www.linnamae.tln.edu.ee/web/files/KK-kooli-kodukord-rus(2).pdf ja informatsiooniga õppetöö korralduse kohta lütseumi gümnaasiumiastmel aadressil:
https://drive.google.com/file/d/0BzGqbnKOgxzvN2JGVlVBbENSajg/view?usp=sharing
Tärniga tähistatud väljade (*) täitmine on kohustuslik!

Fields, marked with an asterisk (*), are required to fill in!

Palun kanda mind (minu ringi) Teie kooli 10. klassi õpilaste nimekirja alates 2017/2018 õppeaastast *

Ees- ja perekonnanimi, eesti keeles

Ees- ja perekonnanimi, vene keeles *

Sünniaeg: *

Päev, kuu ja sünniaasta

Isikukood *

Kodakondsus: *

Emakeel: *

Passi nr. *

Selle kehtivust *

Tegelik elukoht *

Maakond, vald, linn/indeks, tänav, maja ja korteri number

Põhihardus: kooli nimetus ja väljalaskeaasta *

Soovi korral võib märkida lisaandmeid seniste õpingute kohta, nt kas on aukirju , kiitusega lõputunnistus vm.

Andmed edasiste õpingute kohta peale põhihariduse omandamist *

Küsimus on vastamiseks neile, kes lõpetasid 9. klassi enne 2017 aastat ja juba alustasid õpinguid mingis õppeasutuses (tehnikumis, kutsekoolis, teises gümnaasiumis) pärast põhikooli lõputunnistuse saamist.
Palume kirjutada õppeasutuse /kooli ametlik nimetus, õppimise aeg ja põhjus õpingute katkestamiseks.

Plaanid kutsevalikuks. Kellena tahaksite töötada ja/või kuhu minna õppima peale keskhariduse omandamist tõendava tunnistuse saamist *

Kahtluste korral võib valida mitme pakutud suunavaliku vahel. Kui on olemas konkreetne variant elukutse omandamiseks, siis on parem kirjutada see lahtrisse „muu“

Tegevused õppetööst vabal ajal ( hobid ja huvid) *

Mõned huvid võivad kokku langeda oskustega . Palume loendada kõik oma harrastused ja märkida kindlasti kõik oma senised saavutused nimetatud valdkondades.
Näiteks: tegelen poksiga 5 aastat, olen Eesti noortemeister. Lõpetasin laste muusikakooli (õppisin 7 aastat), praegu õpin kunstikoolis.

Küsimus põhiliste isikuomaduste ja oma viimaste aastate saavutuste kohta *

Siia palume kirjutada oma isiksuslikest omadustest: mida hindate endas kõige enam ja mille eest võiksite kiitust pälvida kaaslastelt/teid ümbritsevatelt inimestelt.
Küsimuse teises osas palume kirjutada põhilistest isiklikest saavutustest: näiteks osalemine olümpiaadidel või oluline hinnete paranemine mingis õppeaines või aktiivne osavõtt koolielust või midagi isiklikust elust, mida peate eduks/kordaminekuks.

Millistes riikides ja õppeasutustes kavatsete tulevikus haridusteed jätkata/eriala omandada? *

Määrates oma õppekoormuse taset lütseumis eelistaksin valida: *

Lütseumis on võimalik erineval tasemel õppida matemaatikat, eesti ja inglise keelt ning loodusteaduslikke aineid *

Palume valida taseme variant, mida eelistate

Käesoleval aastal jätkatakse praktikat, kus õpilastel endil on võimalus valida lütseumis õpetatavaid valikaineid *

Iga õpilane võib valida 2 - 5 valikainet 10.klassis. 11.klassis võib valitud aine(te)ga jätkata, kuid võib ka valida mõne uue aine.
Näiteks: 10. klassis võib valida kursuse „informaatika süvaõpe“ , aga 11. klassis võib sellega jätkata või valida selle asemel “ajakirjanduse alused“.
NB! Ainekursus avatakse, kui õppida soovijaid on vähemalt 10-12!
Võib ka taotleda praeguses loetelus puuduvat valikainet, kui selgitate oma soovi.
Rakendage puudumise tõttu valik kui seletada oma taotluse

Selgitus eelnenud vastuste kohta ja valitud ainete reiting *

Siin palume põhjendada oma ainete valikuid ja esitada nad Teile tähtsuse/prioriteetsuse järjekorras. Näiteks:
1)joonestamise alused; 2) massikommunikatsioonitöö alused; 3) väitlusklubi ....
sest vajan seda oma tulevases töös arhitektina........., tahan õppida, kuidas avalikkuse ees esineda ...

Individuaalsed vestlused *

Vestlus viiakse läbi teistest koolidest pärit õpilaskandidaatidega tutvumiseks, esitatud informatsiooni täpsustamiseks ja küsimusteks, mis on seotud valitud optimaalse õppekoormuse ja aineõppe tasemetega.
Soovi korral toimub vestlus ka lütseumis põhikooli lõpetanud õpilastega.

Vaba vastus/arvamus/ettepanekud *

Siia võib kirjutada selgitusi oma varasemate ankeetide kohta, teha ettepanekuid õppeprotsessi organiseerimiseks ja klassivälise/ühiskondliku tegevuse korraldamiseks oma tulevases gümnaasiumis.

Lütseumi saidil on kooli sisekorra reeglid, mis määratlevad/reguleerivad suhted õpilaste, lastevanemate ja õpetajate vahel ning sätestavad ka osapoolte üldised kohustused üksteise suhtes. *

http://www.linnamae.tln.edu.ee/web/files/KK-kooli-kodukord-rus(2).pdf

Lütseumis praktiseeritakse kohustuslike õppeekskursioonide süsteemi. *

Lisaks ekskursioonidele kohalikesse muuseumidesse, teatritesse ja ettevõtetesse sõidavad kõik 10.klassid lütseumiõpilaseks vastuvõtuks Peterburi koos kohustusliku sealsete kõrgkoolide külastamisega.

Lapsevanemate andmed: *

EMA: ees-ja perekonnanimi vanema andmed täidetud, kui õpilane kuni 18 aastat.
ees- ja perekonnanimi, ema

EMA: isikukood *

EMA: kontakttelefon *

EMA: e-mail *

ISA: ees- ja perekonnanimi *

ISA: isikukood *

ISA: kontakttelefon *

ISA: e-mail *

Lapsevanemate andmed (hooldaja): *

HOOLDAJA: ees-ja perekonnanimi ja perekonnanimi usaldusisik

Hooldaja isikukood *

Hooldaja kontakttelefon *

Hooldaja e-mail *

kuupäev *

WebAnketa.com

Free creation of surveys